rodzina

Polecamy

 

Dojrzewanie

Koalicja od początku swojego powstania starała się wpływać pozytywnie na kształtowanie polityki społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną. Jej członkowie podejmowali wiele inicjatyw zarówno na poziomie lokalnym, jak ogólnopolskim. Nie sposób wymienić wszystkich działań, które w wielu przypadkach są prowadzone przez członków Koalicji w sposób ciągły i z których wiele narodziło się w oparciu o współpracę i wymianę doświadczeń na forum Koalicji. Dzięki współpracy w Koalicji następuje nie tylko wymiana dobrych praktyk i informacji, ale także inicjowana jest współpraca jej członków. Już w październiku 2003 r. Krajowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD w Warszawie przy współpracy z Fundacją Orlen – Dar Serca, powołał w ramach Centrum Informacji i Poradnictwa dla Rodzinnych Domów Dziecka – Poradnię Telefoniczną, która wspierała rodzinne domy i rodziny zastępcze, służąc im radą i pomocą. W Poradni odbywał się dyżur pedagoga, psychologa i prawnika. Inna ciekawą inicjatywą było w marcu 2004 roku badanie Capibus dotyczące Rodzicielstwa zastępczego, które Fundacja Ernst&Yong przeprowadziła przy współpracy z SMG KRC. Chyba po raz pierwszy 30 maja 2004 roku w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie Stowarzyszenie „Pro Familia” zorganizowało spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Koalicja chciała, aby jej głos był brany pod uwagę przez administracje rządowa. W styczniu 2005 roku wystosowała List otwarty do ówczesnej Minister Polityki Społecznej Pani Izabeli Jarugi-Nowackiej oraz Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Pana Andrzeja Kalwasa, z apelem o wspieranie rodzin dzieci i rodzinnych form opieki zastępczej i nie powoływanie nowych domów dziecka. Obserwując życie społeczne i odpowiadając na potrzeby w 2006 roku Koalicja przygotowała Raport „Problemy Rodzinnej Opieki Zastępczej w Polsce” i przekazała go do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz do Parlamentu. Od roku 2006 datuje się wzmocnienie pozycji Koalicji i jej instytucjonalizacja. W 2006 roku przedstawiciele Koalicji weszli w skład Rady Konsultacyjnej utworzonej przez Minister Joannę Kluzik-Rostkowską przy Departamencie Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji MPiPS. Realizując cel przełamania stereotypów dotyczących rodzin zastępczych, przyświecający jej powstaniu Koalicja 23 września 2006 roku uczestniczyła w przygotowanym przez Telewizję Polską Dniu Rodzicielstwa Zastępczego na antenie TVP1. Dzięki temu po raz pierwszy w telewizji, w ciągu jednego, dnia zostały zaprezentowane wszystkie formy rodzinnej opieki zastępczej.

W ciągu minionych lat przedstawiciele Koalicji brali wielokrotnie udział w programach radiowych i telewizyjnych oraz wypowiadali się na łamach prasy, zwracając uwagę między innymi na problem coraz większej ilości dzieci trafiającej do opieki zastępczej, brak profilaktyki i wsparcia dla rodzin dzieci w opiece zastępczej, brak wsparcia dla opiekunów zastępczych, brak kandydatów na opiekunów zastępczych, brak diagnozy i profesjonalnej pomocy dla dzieci oraz problemy związane z usamodzielnieniami.

Dzięki współpracy wewnątrz Koalicji od 1 stycznia 2007 roku praktycznie nieprzerwanie do końca 2010 roku działał telefon informacyjno-interwencyjny prowadzony przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Członkowie Koalicji starali się także wpływać na realizacje postulatów Koalicji na szczeblu lokalnym biorąc udział w licznych konferencjach i podejmując szereg działań na poziomie samorządów. W 2007 roku Koalicja była razem z Parlamentarnym Zespołem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, współorganizatorem konferencji na terenie Sejmu pod hasłem „Rodzice zastępczy – miłość prawdziwa” prawo dziecka do wychowania w rodzinie – doświadczenia polskie i wzory europejskie, nad którą patronat objęła Pani Prezydentowa Maria Kaczyńska oraz przewodniczący wszystkich Klubów Parlamentarnych.

W 2007 roku dzięki współpracy z Biurem Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Koalicja współorganizowała szkolenie dla pracowników socjalnych z Warszawy „Deinstytucjonalizacja i przekształcenie usług na rzecz dzieci” prowadzone przez prof. Kevin’a Browne.

 

 

W 2007 roku przez organizacje członkowskie Koalicji zostały przeprowadzone badania dotyczące rodzicielstwa zastępczego i wydany z nich Raport „Razem możemy pomóc”. W tym samym roku w ramach Koalicji rozpoczęła się dyskusja na temat Standardów Rodzinnej Opieki Zastępczej.
Już w 2007 roku Koalicja podjęła starania o Ustanowienie Roku Rodzinnej Opieki Zastępczej. „W 1957 roku Ministerstwo Oświaty rozpoczęło prace nad rozszerzeniem form opieki nad dzieckiem i w lutym 1958 r. przekazało kuratorom oświaty pismo określające wstępne warunki tworzenia rodzinnych domów dziecka na zasadzie eksperymentu pedagogicznego. Tak doszło do utworzenia na jesieni 1958 r. dwóch pierwszych rodzinnych domów dziecka w Świdwinie i w Szczecinie. (…) Gniazda sieroce, oparte były na tej samej idei; wychowywania gromadki dzieci w warunkach rodzinnych. Ta idea nie zestarzała się. Wiele rozwiązań wypracowanych przez Kazimierza Jeżewskiego i jego współpracowników, można z powodzeniem zastosować organizując wsparcie rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych” – mówi Barbara Passini Dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD w Warszawie.

W 2008 roku na zaproszenie Pierwszej Damy Pani Marii Kaczyńskiej mieliśmy zaszczyt współpracować przy spotkaniu w Belwederze dotyczącym rodzinnej opieki zastępczej.

Pani Prezydentowa Maria Kaczyńska zapraszała rodziców zastępczych i przedstawicieli Koalicji co roku do Pałacu Prezydenckiego.

 

4 czerwca 2008 roku przedstawiciele Koalicji wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji „Dobre prawo dla kobiet i rodziny w Polsce i Unii Europejskiej”, zorganizowanej w Sejmie. Od początku swojego istnienia Koalicja wielokrotnie zgłaszała swoje uwagi do projektów poselskich i rządowych aktów prawnych z zakresu opieki zastępczej. Od 2008 roku Koalicja uczestniczyła w konsultacjach społecznych rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. W 2009 roku Koalicja wystosowała List otwarty do Premiera Donalda Tuska w sprawie odsunięcia w czasie terminu wejścia w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem.

 

Ostatnia modyfikacja: 08.06.2018 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem