rodzina

Polecamy

 

Kim jesteśmy?

“KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ” jest to grupa praktyków z całej Polski. Naszą misją jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, dzięki opiece rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, będą miały większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy godnego i szczęśliwego życia.

Pełna treść Statutu [stan na wrzesień 2016 r.]

Celami KOALICJI są:

a) Działania na rzecz zmniejszenia liczby dzieci umieszczanych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

b) Dążenie do umieszczania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej w sytuacji, kiedy konieczne jest zapewnienie dziecku prawidłowej opieki poza rodziną biologiczną.

c) Podnoszenie standardów rodzinnej opieki zastępczej w odniesieniu do wszystkich jej uczestników.

d) Przełamywanie stereotypów dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej,

e) Podnoszenie kompetencji i rozwój Członków KOALICJI, wypracowanie „wspólnego głosu”.

f) Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną.

g) Działania na rzecz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

h) Wspieranie uczestników rodzinnej pieczy zastępczej, aby mogli liczyć na fachową pomoc i doradztwo specjalistów.

KOALICJA realizuje swoje cele przez:

a) Organizację i uczestnictwo w debacie publicznej na temat opieki nad dzieckiem i rodziną.

b) Likwidowanie barier w rozwoju rodzinnej opieki zastępczej w Polsce,

c) Prowadzenie kampanii informacyjnych, promujących rodzinne formy opieki wśród opinii publicznej.

d) Współdziałanie z instytucjami administracji publicznej, samorządami i Parlamentem w celu wspierania osób i instytucji zajmujących się rodzinnymi formami opieki zastępczej nad dziećmi.

e) Współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami samorządu terytorialnego oraz jednostkami pomocy społecznej wszystkich szczebli, w zakresie popierania rozwoju rodzinnych form opieki, tworzenia nowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zawodowych, rodzinnych domów dziecka i innych form pozainstytucjonalnej opieki nad dzieckiem.

f) Współpracę z Sędziami orzekającymi w Wydziałach Rodzinnych Sądów Rejonowych, Sędziami Wizytatorami Sądów Okręgowych, Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującymi orzeczenia w sprawach rodzinnych oraz jednostkami pomocy społecznej szczebla gminnego i powiatowego w zakresie kierowania dzieci pozbawionych opieki do rodzinnej opieki zastępczej.

g) Rozwój i wsparcie uczestników rodzinnej pieczy zastępczej.

h) Rekomendowanie implementacji dobrych rozwiązań przyjętych w innych krajach.

 

 

Ostatnia modyfikacja: 04.10.2016 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem