O nas

Kim jesteśmy?​

Jesteśmy związkiem stowarzyszeń, który skupia lokalne i ogólnopolskie organizacje członkowskie, wiele z nich założyli rodzice zastępczy lub adopcyjni. Chcemy, aby dzieci wychowywały się w rodzinach. Te z nich, które nie mogą wychowywać się we własnych, dzięki opiece rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, mają szansę na rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy godnego i szczęśliwego życia. Dlatego prowadzimy działania rzecznicze, poprzez które chcemy wpływać na tworzenie lepszego prawa, a także współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i na świecie oraz instytucjami na szczeblu samorządowym, krajowym i międzynarodowym. Podejmujemy działania, aby wspierać rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.

Początek

Koalicja powstała jako nieformalne forum współpracy osób i instytucji. Charakter Koalicji zawsze był otwarty i służył koordynowaniu i konsolidowaniu działań związanych z ideą rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem.

Na początku był „Pomysł” ustanowienia Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Narodził się 1 lipca 2003 roku na spotkaniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Jaworzno z udziałem Marioli Zych-Walaszczyk zastępcy dyrektora MOPS Jaworzno i Andrzeja Olszewskiego przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia „Misja Nadziei”.

Pomysł zaowocował Inicjatywą Obywatelską na rzecz ustanowienia dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Pod Obywatelskim projektem Ustawy podpisali się, wśród 11.000 osób, które go poparły, Pan Paweł Jaros – Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Dąbrowy Górniczej Pan Jerzy Talkowski, Adam Małysz, Daria Trafankowska, Kamil Durczok oraz Krzysztof Cugowski. Niestety z przyczyn formalnych projekt został odrzucony. Osoby i organizacje pozarządowe oraz samorządowe powołały Forum, które miało na celu podjęcie działań, aby do tej inicjatywy ustawodawczej doszło. Równocześnie rozpoczęły się starania, aby Dzień Rodzicielstwa Zastępczego stał się świętem zwyczajowym.

Ta inicjatywa doprowadziła do powstania 5 marca 2004 roku w Warszawie, nieformalnej jeszcze, Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Koalicja została powołana przez:

 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom “Misja Nadziei”,
 • Fundację “Ernst & Young”,
 • Fundację Orlen Dar Serca,
 • Fundację Przyjaciółka,
 • Krajowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD w Warszawie,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie,
 • Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD w Warszawie,
 • Ośrodek Wspomagania Rodziny w Pyrach,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 • Rodzinny Dom dla Dzieci z Bytomia Ch. S. P. D. “Misja Nadziei” – rodzina zastępcza Danuty i Michała Flasz,
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 5 w Szczecinie,
 • Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych “Pro Familia” w Krakowie,
 • Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa o/ śląski,
 • Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa”.

Koalicja stawiała sobie, między innymi, za cel propagowanie dobrych wzorców dotyczących współpracy, między PCPR a osobami zajmującymi się szeroko pojętą rodzinną opieką zastępczą. Równocześnie chciała propagować informacje i wiedzę na ten temat wśród społeczeństwa i dążyć do stworzenia pozytywnego obrazu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

W roku 2004 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego był świętowany w sposób uroczysty, z udziałem władz miast i powiatów, jako święto zwyczajowe. Równocześnie zostały podjęte starania o wniesienie projektu ustawy o Dniu Rodzicielstwa Zastępczego na zasadzie Inicjatywy Poselskiej.

30 marca 2005 r. Fundacja Ernst & Young, która jest członkiem Koalicji, ogłasza I edycję konkursu „30 MAJA – świętujemy RAZEM” – organizacja obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

20 kwietnia 2006 r. grupa 57 posłów, z inicjatywy Posła Leszka Dobrzyńskiego, na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu wniosła do laski marszałkowskiej projekt uchwały: – o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

10 maja 2006 r. – W sejmowej Komisji Rodziny i Praw Kobiet odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały (druk 525), a 24 maja 2006 r. sejm przyjmuje Uchwałę o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Co dalej?

Jesienią 2009 roku rozpoczęło się pisanie Strategii działania Koalicji. Nasi członkowie dostrzegli konieczność formalizacji, jako związku stowarzyszeń. W tej samej strategii określone zostały także dwa inne cele, które wydały się członkom Koalicji szczególnie ważne: integracja Koalicji i wypracowanie “wspólnego głosu” oraz zwiększanie świadomości społecznej.

Napisanie strategii zaowocowało szkoleniami, w których przez cały 2010 rok brała udział stała, ponad dwudziestopięcioosobowa grupa członków Koalicji. Cały rok szkoliliśmy się, dzięki wsparciu Pani Ewy Rolley z firmy Berreny Consulting, między innymi w zakresie komunikacji interpersonalnej, budowania wzajemnych relacji, mówienia jednym głosem, wywierania wpływu i współpracy z mediami.

W wyniku realizowania założeń strategii, jesienią 2010 r. w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie związku stowarzyszeń pod nazwą:

KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

Członkami-założycielami sformalizowanej KOALICJI byli:

 1. Fundacja Przyjaciółka
 2. Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS w Polsce
 3. Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych
 4. Fundacja Oriflame Dzieciom
 5. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych “Pro Familia”
 6. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego “Nasze Gniazdo”
 7. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział mazowiecki
 8. Fundacja Rodzin Adopcyjnych
 9. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego “Jedno serce”

Wybrany został zarząd Koalicji i złożyliśmy do sądu dokumenty formalizujące Koalicję. Na etapie pisania statutu sprecyzowaliśmy cele Koalicji, ujmując je w 8 punktach:

 1. Działania na rzecz zmniejszenia liczby dzieci umieszczanych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 2. Dążenie do umieszczania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej w sytuacji, kiedy konieczne jest zapewnienie dziecku prawidłowej opieki poza rodziną biologiczną,
 3. Podnoszenie standardów rodzinnej opieki zastępczej w odniesieniu do wszystkich jej uczestników,
 4. Przełamywanie stereotypów dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej,
 5. Podnoszenie kompetencji i rozwój Członków KOALICJI, wypracowanie “wspólnego głosu”,
 6. Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną.
 7. Działania na rzecz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,
 8. Wspieranie uczestników rodzinnej pieczy zastępczej, aby mogli liczyć na fachową pomoc i doradztwo specjalistów.

W lutym 2011 roku Koalicja została członkiem IFCO (International Foster Care Organization) i pozostała jej członkiem do 2014 r.
W roku 2014 Koalicja przystąpiła do Eurochild.

Formalnie członkami KOALICJI mogą być krajowe i zagraniczne osoby prawne działające nie dla zysku, w tym jednostki samorządu terytorialnego, które akceptują cele KOALICJI. Tych, których ta formuła nie obejmuje, a z których ogromnej pomocy, wiedzy i wsparcia korzystaliśmy i korzystamy, również zapraszamy do współpracy z głosem doradczym, który będzie dla nas nie tylko bardzo cenny, ale pozwoli na zachowanie dotychczasowej wartości Koalicji, jaką była otwartość.

Close