rodzina

Polecamy

 

Jak zostać rodzicem zastępczym?

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, KIEDY CHCE SIĘ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ /stan prawny do roku 2010 włącznie/ :

Broszurka informacyjna do pobraniaRodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza może być również ustanowiona dla dziecka niedostosowanego społecznie.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wymaga dodatkowo:

 • uzyskania pozytywnej opinii ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wydanej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 • odbycia szkolenia oraz uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw. Opiekę nad powierzonym dzieckiem sprawuje osobiście, z wyjątkiem przypadków, gdy nie może z powodów zdrowotnych lub losowych sprawować opieki osobiście albo, gdy dziecko okresowo przebywa w szczególności w sanatorium, szpitalu, domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym lub w innej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Dziecko może być umieszczone w rodzinie zastępczej w dwojaki sposób. Po pierwsze – najczęściej i co do zasady, umieszczenie to następuje na podstawie orzeczenia sądu. W takiej sytuacji kandydaci na rodziców zastępczych składają do sądu opiekuńczego wniosek o ustanowienie ich rodziną zastępczą dla konkretnego dziecka lub zgłaszają swoją gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej bez wskazywania konkretnego dziecka. Jednakże w przypadku pilnej konieczności zapewnienia dziecku opieki zastępczej umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest możliwe na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny. W takiej sytuacji starosta ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia sądu. Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu regulującego sytuację dziecka umowa, o której mowa powyżej wygasa.

RODZAJE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Rodziny zastępcze dzielą się na:

 • spokrewnione z dzieckiem,
 • niespokrewnione z dzieckiem,
 • zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:
  • wielodzietne,
  • specjalistyczne,
  • o charakterze pogotowia rodzinnego.

Rodziny spokrewnione to takie, w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka np. dziadkowie, wujostwo lub rodzeństwo.

Rodziny niespokrewnione to rodziny, które są z punktu widzenia prawa są obce dla dziecka.

Rodziny zastępcze zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem:

 • wielodzietne – to te rodziny, w których umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci; w razie konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa określona powyżej liczba dzieci może się zwiększyć,
 • specjalistyczne – w tych rodzinach umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami lub problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji; w tym samym czasie w tego typu rodzinie może przebywać nie więcej niż troje dzieci,
 • o charakterze pogotowia rodzinnego – w takiej rodzinie umieszcza się nie więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy; w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące; rodzina ta nie może odmówić przyjęcia dziecka w wieku do 10 lat, jeżeli zostało doprowadzone przez policję – w tej sytuacji dziecko przebywa w tej rodzinie do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy.

Nie mogą być zawodową niespokrewnioną z dzieckiem rodziną zastępczą osoby całkowicie niezdolne do pracy. Pełnienie funkcji rodziny niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem nie wyklucza pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem.

Jeżeli ukończyłeś szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i uzyskałeś kwalifikacje, to być może właśnie oczekujesz na postanowienie sądu opiekuńczego, który ma ustanowić Cię rodziną zastępczą.

O ustanowieniu rodziny zastępczej decyduje sąd rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, na pisemny wniosek rodziny (rodzina może być wskazana przez odpowiednie centrum pomocy rodzinie).

Rodzina zastępcza, jest formą ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych dziecka, w przypadku, gdy dobro dziecka jest zagrożone, a inne środki pomocy dziecku i jego rodzinie są nieskuteczne.

Pobierz broszurkę informacyjną …->

Ostatnia modyfikacja: 27.01.2012 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem