rodzina

Dobre działanie to w sedno wnikanieStrategia Polityki Społecznej 2007-2013 określa, że państwo ma obowiązek podejmowania działań w celu budowania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Jednym z takich działań jest Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie w 2012 r.

Projekt ma charakter ogólnopolski. Został zaplanowany tak, aby w sposób kompleksowy prowadzić kontrolę obywatelską w obszarze pieczy zastępczej i osiągnąć zakładane cele. Działania zaplanowane w projekcie koncentrują się na obszarze rodzinnej pieczy zastępczej, którą objętych jest w Polsce około 70.000 dzieci. W interesie publicznym leży rozwój rodzicielstwa zastępczego, gdyż wychowanie w rodzinie nie tylko lepiej przygotowuje dzieci do dorosłego życia, ale także pozytywnie wpływa na podniesienie aspiracji życiowych oraz zawodowych wychowanków i ich postawę obywatelską. Dodatkowo wychowanie w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka jest o połowę tańsze niż w instytucjonalnych formach opieki.

Działania merytoryczne przewidziane w projekcie:

  • Monitoring działania Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
  • Certyfikacja ORPZ.
  • Społeczny audyt.
  • Publikacja z prezentacją dobrych praktyk.
  • Wzór Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.
  • Poradnictwo prawne z zakresu kontroli obywatelskiej, głównie z myślą o rodzicach zastępczych.
  • Raport alternatywny.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
www.eeagrants.org
www.norwaygrants.org

Ostatnia modyfikacja: 09.09.2015 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem