rodzina

WiP – „Wspólnie i Profesjonalnie”

Projekt WiP – „Wspólnie i Profesjonalnie” to inicjatywa mająca na celu objęcie systematycznym i długofalowym wsparciem organizacji działających w obszarze rodzinnej opieki zastępczej.

Projekt przewiduje działania prowadzone w formie spotkań bezpośrednich przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Koalicji z organizacjami, które działając w tym samym obszarze tematycznym nie wykorzystywały dotąd możliwości, jakie daje uczestnictwo w sieci. W toku realizacji projektu organizacje będą brały udział w szkoleniach odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby.

Istotą projektu jest kompleksowe WSPARCIE polegające na wzmacnianiu potencjału uczestniczących w nim organizacji w dwóch ścieżkach:

  1. instytucjonalnej
  2. merytorycznej.

W zakresie rozwoju instytucjonalnego organizacji odbędą się warsztaty z obszaru pozyskiwania środków, organizacji i przeprowadzania kampanii społecznych, współpracy z partnerami publicznymi.

Z kolei szkolenia podnoszące wiedzę merytoryczną dotyczyć będą specyfiki pracy rodziców zastępczych z dziećmi, które doświadczyły traumy. Szkolenia te są niezbędne dla pełnienia roli lokalnych ekspertów w swoim obszarze, co również przełoży się na dalszy rozwój instytucjonalny i współpracę z partnerami lokalnymi. Dzięki realizacji założeń projektu, organizacje zwiększą własne zasoby, a także doświadczą korzyści z wymiany doświadczeń i współpracy branżowej.

Projekt stanowi logiczną całość. Rozpoczyna się dwudniowym spotkaniem, w którym wezmą udział wszyscy beneficjenci. Kolejne etapy obejmują prowadzenie szkoleń w mniejszych grupach. Uzupełnieniem i zarazem rozszerzeniem działań jest stworzenie INTERNETOWEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ, do której dostęp otrzymają wszyscy członkowie 53 organizacji pozarządowych działających w obszarze rodzinnej opieki zastępczej. Dzięki logowaniu na platformie, każdy członek organizacji będzie mógł rozwijać i utrwalać kompetencje niezbędne do sprawowania wysokiej jakości opieki nad dziećmi, oraz aktywnie działać na rzecz rozwoju swojej organizacji co wpłynie pozytywnie na trwałość rezultatów projektu.

Wszystkie działania mimo ich różnorodności i uwzględniania zróżnicowanych potrzeb organizacji są spójne i jako takie dają gwarancję osiągnięcia zamierzonych celów. Po zakończeniu realizacji tego zadania, nawiązana w czasie programu współpraca będzie kontynuowana w ramach spotkań Koalicji, współpracy z innymi organizacjami, oraz za pośrednictwem platformy internetowej.

Organizacje chętne do podjęcia współpracy prosimy o kontakt pod adresem: pe@koalicja.org

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt WiP – Wspólnie i Profesjonalnie

Ostatnia modyfikacja: 21.01.2015 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem