rodzina

Praca terapeutyczna nad historią życia

14 – 15 maja 2018 – SZKOLENIE DLA PSYCHOLOGÓW I PSYCHOTERAPEUTÓW

Temat szkolenia: Praca terapeutyczna nad historią życia (Księga życia dziecka)

Kliknij i przejdź do formularza zgłoszeniowego

Dzieci, które wychowują się w rodzinach biologicznych, na ogół dorastają ze swoją historią i włączają tę historię do swojego życia jako część własnej tożsamości i więzi z rodziną. Tymczasem dzieci, które zostały rozdzielone z rodziną, mogą nie mieć spójnego obrazu swojego życia. Te dzieci doświadczyły niewyjaśnionej separacji. Często obwiniają się i doświadczają przejmującego poczucia wstydu. Niektóre dzieci z traumatyczną historią głęboko zakopują osobiste wspomnienia, myśli i uczucia i nie potrafią zrozumieć powiązania między swoim obecnym lękiem, gniewem i zachowaniem, a przeszłością. Terapeutyczna praca nad historią życia (Therapeutic Life Story Work – TLSW) jest zintegrowanym podejściem do zrozumienia uprzedniej traumy i aktualnych doświadczeń. Jej celem jest pomóc dzieciom i nastolatkom w zrozumieniu ich doświadczeń zerwanych więzi poprzez uważne przyjrzenie się przeszłości w kontekście sieci obecnych wspierających relacji. Punktem wyjścia TLSW jest teraźniejszość, a eksplorując przeszłość, metoda ta nieustannie powraca do chwili obecnej, umożliwiając przy tym pełne nadziei spojrzenie w przyszłość dziecka. Metoda ta kładzie nacisk na zapewnienie dziecku bezpiecznej bazy. Wymaga od nas, byśmy szczerze rozmawiali z dzieckiem o jego trudnych doświadczeniach, a jednocześnie zachowywali pozytywny ton, nie lekceważąc trudności, ale się na nich nie skupiając, a przy tym modelując tu i teraz wspierającą relację terapeutyczną, która może stanowić bezpieczną bazę zachęcającą do eksploracji.

Każde dziecko jest inne, a TLSW nie jest dla wszystkich dzieci. Nie jest formą psychoterapii, lecz metodą terapeutyczną prowadzoną przez kogoś, kto potrafi być wrażliwy i szczery w relacji z dzieckiem, pomagając mu podważyć i zmienić niektóre z jego ograniczających przekonań. Niezbędna jest staranna ocena przeprowadzona przez grupę osób, które dobrze znają dziecko i mogą wnieść zróżnicowaną wiedzę i spostrzeżenia (takich jak rodzice zastępczy, nauczyciel, terapeuta itp.), aby ustalić, czy dziecko i jego sieć wsparcia są gotowe na taką pracę. Niektóre dzieci mogą potrzebować psychoterapii przed rozpoczęciem TLSW, podczas gdy inne stają się bardziej otwarte na psychoterapię dzięki przyjrzeniu się historii swojego życia. Tym, co przynosi dziecku korzyści, jest proces TLSW, nie zaś jego efekt końcowy. Ten proces może pomóc dziecku:

  • jasno komunikować historię swojego życia,
  • stworzyć spójną opowieść o swoich doświadczeniach przywiązaniowych,
  • uwolnić się od negatywnych przekonań na własny temat, mitów i błędnych spostrzeżeń, które dotąd blokowały różne aspekty jego rozwoju,
  • zbudować pozytywne poczucie Ja,
  • rozwinąć się w sferze emocjonalnej i społecznej,
  • zyskać większe poczucie własnej wartości.

TLSW dąży do tych celów, nie osądzając rodziny biologicznej dziecka i zachowując wrażliwość na jego poczucie własnej wartości i traumatyczne przeżycia. Dzięki temu nie generuje poczucia wstydu, odrzucenia czy straty i pozwala dziecku zbadać jego przeszłość, nie narażając go na ponowną traumatyzację. Po zakończeniu procesu TLSW dziecko ma pozytywny obraz siebie i nadzieję na przyszłość.

Prowadzący: Maria i Chris Taylor

Maria Taylor jest wykwalifikowaną pracownicą socjalną mającą wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w poradnictwie, wspieraniu rozwoju dziecka i terapii zabawą. Uzyskała tytuł magistra w dziedzinie terapeutycznej opieki nad dzieckiem. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pracy socjalnej; jest certyfikowaną terapeutką systemową/rodzinną oraz terapeutką specjalizującą się w pracy metodą Theraplay. Od trzydziestu lat pomaga dzieciom doświadczającym trudności zrozumieć ich historię i odnaleźć sens w życiu, wspierając przy tym ich opiekunów w placówkach opiekuńczych oraz rodzinach zastępczych, adopcyjnych i biologicznych, tak aby rozumieli trudne zachowania dzieci i potrafili reagować na nie w sposób terapeutyczny. Z biegiem lat Maria doszła do wniosku, że skoncentrowana na traumie metoda Life Story Work (praca nad historią życia) jest bardzo użyteczna w wypadku dzieci, które nie miały szansy zbudować spójnej, zinternalizowanej opowieści o swoim życiu. Jej programy pracy z opiekunami, oparte na najnowszych badaniach dotyczących przywiązania, traumy i rozwoju mózgu, wykazały, że wsparcie udzielane opiekunom i organizacjom przyczynia się do stabilności środowisk opiekuńczych.

Chris Taylor od niemal 30 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami z przywiązaniem, udzielając również wsparcia rodzinom zastępczym i adopcyjnym. Obecnie jest niezależnym autorem i konsultantem oraz wykładowcą w programie Therapeutic Childcare Degree na Uniwersytecie Wrexham Glyndwr. Jego książki ukazują się nakładem wydawnictwa Jessica Kingsley Publishers. Pierwsza z nich jest dostępna w Polsce (Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży). Występował na międzynarodowych i krajowych konferencjach dotyczących zdrowia psychicznego, samookaleczania, przywiązania, mentalizowania i pracy terapeutycznej. Poza tytułem magistra psychologii uzyskał dyplomy w dziedzinie rozwoju dziecka, terapii poznawczo-behawioralnej i poradnictwa psychologicznego.


Koszt szkolenia:
Członkowie zwykli koalicji: 350 zł,
Członkowie wspierający koalicji: 525 zł,
Pozostali uczestnicy: 699 zł

Jest limitowana liczba miejsc dla członków Koalicji – maksymalnie 10 miejsc.(decyduje kolejność zgłoszeń)

Ilość godzin: 16
Ilość osób: 30

Ostatnia modyfikacja: 13.04.2018 r.

W przypadku błędnego wypełnienia zgłoszenia lub nieotrzymania e-maila z potwierdzeniem (sprawdzić, czy nie wpadł do SPAMu) prosimy nie wypełniać zgłoszenia ponownie tylko skontaktować się z nami pod adresem: szkolenie@koalicja.org. Poprawimy dane lub potwierdzimy zgłoszenie.
Pola zawierające w opisach symbol * należy koniecznie wypełnić lub zaakceptować.
Imię: *
Nazwisko: *
Numer PESEL: * (11 cyfr)
E-mail: *
Telefon:
Jaka jest twoja rola w pieczy zastępczej? *
Inna, jaka?
Czy jesteś członkiem organizacji zrzeszonej w Koalicji? *
Udział w szkoleniu wiąże się z kosztami. W przypadku członków organizacji zrzeszonych w Koalicji koszt wynosi odpowiednio:
  • 350 zł dla członków organizacji zwykłych,
  • 525 zł dla członków organizacji wspierających,
  • 699 zł dla osób spoza Koalicji.
Koalicja zastrzega sobie prawo weryfikacji tej informacji.

Organizacja członkowska Koalicji (wybierz z rozwijanej listy poniżej):
Szkolenie: "Praca terapeutyczna nad historią życia (Księga życia dziecka)"
Wybierz opcję płatności: *
Wybierz rodzaj menu: *
Warunki szkolenia:
Zaznacz pola obok by zaakceptować warunki *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Zgoda na przesyłanie ofert marketingowych Koalicji (opcjonalna)
Faktura:
Czy potrzebujesz rachunku? *
Informacje o danych do rachunku (jeśli wybrano opcję powyżej):
Nazwa nabywcy:
Adres nabywcy (ulica, nr domu, nr mieszkania):
Adres nabywcy (kod pocztowy):
Adres nabywcy (miasto):
NIP nabywcy: (bez kresek, 10 cyfr)
Dane odbiorcy (wypełnić jeśli inne niż Nabywca):
Nazwa odbiorcy:
Adres odbiorcy (ulica, nr domu, nr mieszkania):
Adres odbiorcy (kod pocztowy):
Adres odbiorcy (miasto):
Wyślij zgłoszenie
Wpisz wynik działania 15+sześć=? * (zabezpieczenie antyspamowe)

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem